bokSTAV


KUNSTPROSJEKT  bokSTAV  kunst for små barn 0-3 / 0-5 år,  Bjørnsonfestivalen, Molde 2021

Det kan være vanskeleg å sjå små barn som eit kunstpublikum. Kunst for små barn blir ofte assosiert med barn som vert aktivisert i ulike leikeapparat. Å møte kunst som liten opnar for læring gjennom undring og mot til å vere nyfiken i møte med noko som er nytt og annleis. Kunstprosjektet bokSTAV handlar om det skapande, leikande, skrivande og lesande menneske. Kunstnarisk mål er å skapa eit rom for små barns undring, sansing og læring gjennom utforskande «leik» med bokstavane som objekt. Ein bokstav er bygd opp ved hjelp av «punkt, strek, flate», og i 3D vert bokstaven eit objekt i arkitektonisk form. Bokstavane «står» i boka, og boka er et arkitektonisk lesehus fundamentert på bokstavar og skrift .

Prosjektet er støtta av Bjørnsonfestivalen og Sparebankstiftelsen SMN.

ART PROJECT bokSTAV for young children 0-3 / 0-5 years, Bjørnsonfestivalen, Molde 2021

It can be difficult to imagine small children as an art audience. Art for small children is often associated with children that get activated on different play equipment. Meeting art as a child opens for teaching through wonder and courage to be curious when meeting something new and different. 
The art project bokSTAV is about the creating, playful, writing and reading human. The artistic goal is to create a space for small children’s wonders, senses and teaching through exploring “play” with the letters as objects. One letter is built up with help of «point, line, surface», and in 3D the letter turns into an object in architectural form. The letters are “written” in the book, and the book is an architectural reading house founded on letters and writing. 
The project is supported by the Bjørnsonfestivalen and Sparebankstiftelsen SMN.