OM KUNSTNARSKAP

«Mennesket – det er hemmeligheten. Eg arbeider med den hemmeligheten hver dag fordi jeg selv vil være et menneske» sa den russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij (1821-1881)

Menneska har til alle tider bygd sin kultur ut frå ein felles identitet- det å være eit menneske. Og det er dette eg arbeider med – det å være eit menneske.  Eg har ei forskande, eksperimentell haldning til det å arbeida med kunst, og bryt ofte grenser i nyskapande retning. Å skapa eit sjølvstendig uttrykk skjer gjennom ein langsam prosess. Alt handlar om ide, filosofi og erfaringskunnskap, leita fram utrykk medan ein held på. Kunst skaper nye rom og er viktig arena for kommunikasjon og mellom-menneskeleg forståing.  Arbeider med større prosjekt, Prosjekta er filosofiske og konseptuelle, der ideen er viktigare enn sjølve verket. Samfunn og mellom-menneskeleg problemstillingar er tema som går att i mine prosjekt . Eg er sterkt forankra i teoriane om punkt, strek og flate, og inspirert av suprematismen.  Arbeider oftast rett i flata, med enkle strek samla til ei mengde. Kunstnarisk supremati er ei form for overlegenheit i forhold til uttrykksmidla, der utrykk og estetisk verdi kviler på at flate og farge har eit innbyrdes forhold, gjennom reine, geometriske figurer.

ABOUT THE ARTISTRY.

«Man – that’s the secret. I work on that secret every day because I want to be a human being”,

said the russian novelist Fjodor Dostojevskij (1821-1881)

 

Humans have always built their culture based on one common identity- to be a human. And that is what I work with- to be a human. I have a researching, experimental attitude towards working with art, and often break borders in an innovative direction. To create an independent expression happens through a slow process. Everything is about idea, philosophy, and experiential knowledge, finding expressions while you work. Art creates new spaces and is an important arena for communication and interpersonal understanding. While working with bigger projects, the projects are philosophical and conceptual, where the idea is more important than the work itself. Society and interpersonal issues are themes that is often a theme in my projects. I am strongly settled on the theories about point, line, and plane, and I am inspired by suprematism. I mostly work directly on the board, with simple lines that creates a mass. Artistic suprematism is a form of superiority over means of expression, where expression and ethical value rests on the board and color has interrelationships through geometrical figures.

Adresser og lenker til andre galleri som har arbeid av meg i kommisjon

https://www.fineart.no/galleri
https://www.norske-grafikere.no
Norske Grafikere, Tollbugata 24,0157 Oslo | 23 35 89 40

http://www.kunstsalg@nnks.no
GALLERIET  NNKS  /  Nordnorsk Kunstnersenter, Torget 20, Svolvær   / butikk 92020537

https://www.kunstverket.no/Nettgalleri/
Kunstverket , Kirkegata 5, Oslo, Norway, 0153 /   23 23 41 50

https://www.kibkunst.no/kunstbutikk/
Buskerud Kunstsenter, Grønland 60, 3045 Drammen / kontakt@kibkunst.no

http://www.mrkunst.no/
Møre og Romsdal Kunstsenter , Gørvelplassen 1, 6413 Molde  /