Symbiose

SYMBIOSE er ikkje eit prosjekt om religionar, tru og tanke, men om kunst, kultur, folk og integrering. I dag er verda multikulturell, noko som krev mykje av den einskilde, og av samfunnet.  Å bli integrert i eit samfunn handlar om mykje meir enn berre tal og bokstavar, det handlar om kunnskap, akseptering, toleranse og formidling. Tilpassing, omstilling   og kulturutvikling tek tid. Store endringar opnar for nytt liv, men og for fordommar, kontrastar og konfliktar. Dei fleste  av oss har behov for å finne fotfeste og tryggleik i livet. Integrering handlar om gjensidig tillit, akseptering, kommunikasjon, kunnskap. Kunnskap om kvarandre sine skikkar, kulturar og tradisjonar er den viktigaste inngangen til auka toleranse og god integrering. 

 

SYMBIOSE har fått prosjektstøtte, kultur Møre og Romsdal Fylkeskommune Turne med Den Kommunale Kultursekken (DKKS)  våren 2021  til elevar i 9.klasse i Hustadvika kommune.

 

SYMBIOSE is not a project about religions, thoughts and beliefs, but about art, culture, people and integration. Today the world is multicultural, something that expects a lot of the individual, and society. To be integrated in a society is about more than just numbers and letters, it’s about knowledge, acceptance, tolerance and dissemination.

Adjustment, conversion and culture development takes time. Big changes opens for new life, but also for prejudices, contrasts and conflicts. Most of us have needs to find a grip and safety in life. Integration is about mutual trust, acceptance, communication and knowledge. Knowledge about each other’s customs, cultures and traditions is the most important entrance to increased tolerance and good integration. 

 

SYMBIOSE has received project support, culture Møre og Romsdal Fylkeskommune Tour with Kultursekken (DKKS) spring 2021 to students in 9th grade in Hustadvika municipality.